Saturday, August 25, 2012

Rwanda: New Poetry Books in Kinyarwanda


ADVERTIZING NEW BOOKS 

Dr. Froduald Harelimana, writer and a self publisher, has two new books written in poetry style in Kinyarwanda.

His new 2012 books are:

1. “Nkuzimanire”, ISBN # 978-0-98597-781-8, 115 pages
2. “Bihige”, ISBN # 978-0-98597-780-1, 136 pages.

Cost: USD 20.00 each;
Methods of payment: Money Order, Moneygram or paypal.

Order Inquiry to Dr. Froduald Harelimana, St. Louis, MO USA at rubanda15@yahoo.com

To order large numbers of books, please visit http://www.mirasmart.com/

==
KURANGA IBITABO BISHYA

1. “Nkuzimanire”, ISBN # 978-0-98597-781-8, 115 pages.
2. “Bihige”, ISBN # 978-0-98597-780-1, 136 pages.

“Nkuzimanire” ni agatabo ku mafunguro n’umusabano by’abanyarwanda

“Bihige” ni agatabo ku bisimba n’ibiguruka biboneka i Rwanda n’icyo byakwungura abantu mu mico n’imibereho.

Byombi byanditswe na  Dr Froduald Harelimana  kandi byanditse mu nganzo y’imivugo.

Kimwe ni US $20.00 hakubiyemo n’amahoro yo kubyohereza muri CANADA na USA.

Ahandi hakurya y’amazi hiyongeraho postage.

Bikugereho bigishyushye!

Mu gihe ntarabona uburyo bwo kubikwiza aho bishobora kuboneka hafi yawe ku buryo bworoshye hifashishijwe iterambere mu itumanaho, ihutire kubitumiza kuri nyirabyo.

Nyandikira kandi wohereze ikiguzi cy’umubare w’ibyo ushaka nanjye nzahita mbituma iposita Mudakangwiyobigwa nkimara kwakira ubwishyu.

Nshobora kwakira ubwishyu kuri personal check, Money Order, Moneygram, Western Union na Paypal.

Menyesha abo muturanye cyangwa musangiye gukunda inyandiko mu Kinyarwanda. Ntiwibagirwe no kumenyesha abadafite Murandasi. Nta nzizi y’akaryoshye kandi biryoha bisangiwe!

Ushaka gutumiza umubare utubutse ashobora kujya kuri  http://www.mirasmart.com/

Mukomere!

Dr Froduald Harelimana, St. Louis, MO, USA

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home